Zpracování znaleckých posudků

Pro účely stanovení nabývací hodnoty, jež tvoří základ daně z nabytí nemovitých věcí:

 • Určení zjištěné ceny dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

Pro potřeby fyzických a právnických osob, soudů, soudních exekutorů, insolvenčních správců, dražebníků, notářů, finančních úřadů, obcí a městských částí a dalších institucí v případech, kdy tak stanovuje zákon:

 • Určení obvyklé či zjistěné ceny nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

Předmět a účel oceňování

 • Nemovitosti pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitostých věcí při prodeji či koupi nemovitosti
 • Nemovitosti pro účely dědického řízení
 • Nemovitosti pro nepeněžitý vklad do obchodních společností (§ 143 a 251 zákona o obchodních korporacích) a nadací (§ 327 občanského zákoníku)
 • Nemovitosti pro nepeněžitý vklad při poskytování dobrovolného příplatku do společnosti s ručením omezeným (§ 163 zákona o obchodních korporacích)
 • Nemovitosti pro nepeněžitý vklad při při zvyšování základního kapitálu akciové společnosti (§ 470 a 471 zákona o obchodních korporacích)
 • Nemovitosti při úplatném nabytí majetku akciové společnosti od zakladatelů a akcionářů v průběhu dvou let po vzniku společnosti (§ 255 zákona o obchodních korporacích)
 • Nemovitosti pro účely insolvenčního řízení - ocenění položek soupisu majetkové podstaty v insolvenčním řízení (§ 219 insolvenčního zákona) a ocenění nemovitostí v seznamu majetku dlužníka přikládaného k návrhu na povolení oddlužení (§ 392 insolvenčního zákona)
 • Nemovitosti pro smlouvy o zajišťovacím převodu
 • Nemovitosti pro smlouvy o postoupení pohledávky
 • Nemovitosti při koupi obchodního závodu
 • Nemovitosti při koupi nemovité věci spolu s věcmi movitými
 • Nemovitosti při vyčlenění do svěřenského fondu
 • Nemovitosti při prodeji do nebo ze svěřenského fondu
 • Nemovitosti pro účely výkonu soudního rozhodnutí nebo exekuce
 • Nemovitosti pro účely dobrovolných i nedobrovolných dražeb
 • Nemovitosti pro účely dokazování v občanském soudním řízení, trestním, správním či daňovém řízení
 • Nemovitosti pro účely přeměny obchodní společnosti (dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev)
 • Nemovitosti při dělení společného jmění manželů
 • Nemovitosti při dělení podílového spoluvlastnictví
 • Nemovitosti pro účely účetnictví
 • Nemovitosti pro restituce podle příslušných oceňovacích předpisů
 • Nemovitosti pro realitní kanceláře
 • Nájem nemovitosti
 • Věcná břemena (služebnosti) váznoucí na nemovitosti
 • Práva stavby

Služby související s převodem vlastnického práva k nemovitostem

 • Spolupráce při zajištění podkladů nezbytných pro vypracování znaleckého posudku (výpis z katastru nemovitostí, snímek z pozemkové mapy atd.)
 • Spolupráce při zprostředkování prodeje nemovitostí
 • Vyhotovení kupních, darovacích a směnných smluv včetně návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • Spolupráce při vyplňování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, především při zjištění údajů o nemovité věci nutných pro výpočet směrné ceny pro určení základu daně
 • Vypracování prohlášení vlastníka
 • Poradenství v oblasti prodeje nemovitostí

 •     a další dle požadavků klienta

Oceňované nemovitosti

 • Rodinné domy
 • Bytové domy s více bytovými jednotkami
 • Byty samostatné
 • Nebytové prostory
 • Chaty, chalupy a rekreační domky
 • Garáže
 • Doplňkové stavby
 • Průmyslové objekty
 • Výrobní či skladovací haly a budovy
 • Hřbitovní stavby a hřbitovní zařízení
 • Nemovitosti tvořící součást obchodního závodu
 • Objekty občanské vybavenosti (obchody, provozovny, ubytovací zařízení atd.)
 • Inženýrské stavby
 • Rozestavěné objekty
 • Kulturní památky
 • Stavby určené k odstranění
 • Pozemky veškerého druhu (stavební, zemědělské, lesní, vodní atd.)
 • Trvalé porosty
Image
Nahoru